การจัดการความรู้เรื่องการควบคุมภายใน
แบบรายงาน
­ ­
­

.....

แบบติดตาม – ค.3
( ใช้สำหรับการรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 งวดแรกเท่านั้น งวดต่อไปให้ใช้   แบบติดตาม-ปย.3 )

แบบติดตาม - ค.4
( ใช้สำหรับการรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 งวดแรกเท่านั้น ในงวดต่อไปให้ใช้แบบติดตาม-ปอ.3 )

แบบ ปย.3
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

แบบ ปอ.3
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

แบบ ปม.
แบบประเมินการควบคุมภายใน

แบบ ปย.3

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

แบบ ปย
. 1-ร
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส (ตามระเบียบฯ  ข้อ 6)

แบบ ปย.2

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

แบบ ปย.2-1

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

แบบ ปย.3

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

แบบ ปส
.
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6   โดยผู้ตรวจสอบภายในหรือหน่วยตรวจสอบภายใน

แบบ ปอ.1

รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน (ตามระเบียบฯ  ข้อ 6)

แบบ ปอ.
2
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร

แบบ ปอ.2-1

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร

แบบ ปอ.3

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

แบบ ปส
.
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6  โดยผู้ตรวจสอบภายในหรือหน่วยตรวจสอบภายใน

แบบ ปม.

แบบประเมินการควบคุมภายใน


แบบ ปย.2

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

แบบ ปย.2-1

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

แบบ ปย.3

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

สภาพแวดล้อมการควบคุม  (Control Environment)


ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน และคำแนะนำการใช้แบบสอบถาม


แบบติดตาม - ปย.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับส่วนงานย่อย

­