รูปแบบการจัดทำผลงานวิชาการ

ด้วยปัจจุบันมีคณาจารย์จำนวนมากที่สนใจและกำลังจัดทำผลงานวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผลงานวิชาการในระดับต่างๆ ประการหนึ่งที่มักเป็นปัญหาในการจัดทำผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียบเรียงตำราคือรูปแบบที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น ผศ.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ ได้จัดทำไฟล์ตัวอย่างรูปแบบการจัดท ำผลงานวิชาการขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์ที่กำลังจัดทำหรือสนใจที่จะทำ ได้ใช้เป็นแม่แบบในการจัดทำผลงานวิชาการ อนึ่งไฟล์ัตัวอย่างรูปแบบการจัดทำผลงานทางวิชาการนี้ เป็นการรวบรวมไฟล์องค์ประกอบทั้งหมดในการจัดทำตำรารูปแบบหนึ่งที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ ในการเสนอขอตำแหน่งวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากท่านที่ต้องการจัดทำในรูปแบบอื่นๆ ก็ไม่ควรใช้เป็นแม่แบบเพราะอาจทำให้เกิดความสับนได้ อย่างไรก็ตามหากท่านที่นำไปใช้แล้วพบเห็นข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ตัวอย่างรูปแบบการจัดทำผลงานวิชาการ มีดังนี้

>> ปกนอก
>> ปกใน
>> คำนำ
>> สารบัญ
>> สารบัญภาพ
>> สารบัญตาราง
>> บทที่ 1
>> บทที่ 2
>> บทที่ 3
>> บทที่ 4
>> บทที่ 5
>> บทที่ 6
>> บทที่ 7
>> บทที่ 8
>> บทที่ 9
>> บทที่ 10
>> ใบแทรกบรรณานุกรม
>> บรรณานุกรม

[ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ]